T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu. Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno? Vyzkoušejte sami sebe a vyberte si nějakou věc kolem a zeptejte se: Co o tom vlastně vím? Po malé inventuře toho, na co si vzpomenete a co vymyslíte Vás nejspíše napadne: Jak vím, že je to pravda? Proč to je? Jak je to jinde? V čem je to stejné, proč to není jinak? Termín: 25. srpna až 2. září 2018 Ubytování je zajištěno v zámku ve Spáleném Poříčí http://www.zamekspaleneporici.cz/. Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen. K dispozici je pět badatelských sekcí: Masožravka v Brdech Tento biologický badatelský záměr se bude soustředit na masožravou rostlinu rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) a zkoumání spojitosti mezi její potravou a stanovištěm rostliny. Zároveň bude analzyovat půdní  vzorky daných stanovišť, a to konkrétně měřením parametru pH a chemickou analýzou dusičnanových a amonných iontů v půdních výluzích z jednotlivých zkoumaných lokalit. Cílem badatelské práce bude ověření hypotézy, že masožravé rostliny si živočišnou potravou dotují potřebné živiny, neboť se vyskytují převážně na málo úživných stanovištích s půdami chudými na živiny. Zároveň bude probíhat inventarizace rostlin na vybraných stanovištích. Záměr „Masožravka v Brdech“ navazuje na dlouhodobou práci botanické sekce Talnetu, která souvisle probíhá již šestým rokem, od první T-expedice (TIS 2013). Vede Kateřina Sochorová, odborná garance Mgr. Martina Röhlichová Středověká archeologie Badatelský záměr, který vzniká ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Ve sbírkách Umělecké řemeslo/Užité umění v Západočeském muzeu se badatelé pod vedením jednotlivých kurátorů expozice seznámí se sbírkovými předměty, a pak budou vypracovávat návrh edukačního programu. Výsledky svého bádání budou mimo jiné prezentovat na konferenci pořádanou Asociací muzeí a galerií s názvem Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci III. v roce 2019. Vede Štěpán Peterka, Talentcentrum NIDV, odborná garance Mgr. Jiří Orna, ZČM Invazní druhy rostlin V tomto záměru budou badatelé sledovat výskyt invazních rostlin podél vodních toků na Blovicku. V hledáčku budou především netýkavka žláznatá (Imatiens glandulifera), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), rostliny rodu křídlatka (Reinotria japonica, Reinotria sachaliens), štětinec laločnatý (Echinocystis lobata) a zlatobýl kanadský a obrovský (Solidago gigantea, S. canadensis).  Zjištěné údaje o rostlinách budou zaznamenány do mapy spolu s informacemi o okolí výskytu, složení porostu aj. Záměr navazuje na úspěšnou SOČ Anny Mikulecké. Využití poznatků a záznamů, případně další postupy v práci budou po domluvě s botanickou pobočkou Západočeského muzea v Plzni. Vedou Anna Mikulecká a Kristýna Prokopová, odborná garance Mgr. Martin Starý, Masarykova Univerzita Na fyziku v týmu – příprava na Turnaj mladých fyziků Badatelská sekce bude věnovat svůj čas zajímavým a otevřeným fyzikálním problémům, především rozpracování a  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Na rozdíl od školních experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů (jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich řešení.  Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru. Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy. S tím souvisí i nezbytná online příprava spuštěná začátkem srpna; zabere několik málo hodin, ale bude zásadní při plánování následného výzkumu na T-Expedici. Odborná garance David Wagenknecht, Petr Schovánek, Pavel Michal Zaniklé obce Šumavy  „Protržený koberec lesů, sotva zřetelný potůček mezi přestárlými keři, torzo jabloně ...závan prázdnoty lidské krajiny bez lidí v prudkém slunci ...  Kde tady žili lidé? Kdy? Kolik lidí se tady mohlo uživit a čím? Jaký život vedli? Kde hledali krásu, co znali? Čemu z toho bychom dnes rozuměli? “ Každý badatel může z prespektitvy svého zájmu fromulovat dílčí otázku a hledat odpovědi v této sekci T-expedice 2018. Společně budou badatelé sbírat a zpracovávat data k zaniklým obcím v pohraniční Jihočeského kraje, aby je zpřístupnili. Jednotlivé obory a dílčí témata budou tvořit kontexty pro sběr, zpracování dat a prezentaci výsedků. Odborní garanti jsou zajištěni pro obory historie, kunsthistorie, geografie, botaniky. Stopy v terénu lze vyhledávat i pomocí LIDAR obrazu. Data a zachovalé artefakty budou badatelé hledat též v archivech, mezi pamětníky, v muzeích i galeriích, starých fotografiích Seidlovy sbírky. Výsledky (text, grafika,foto, 3D vizualizace) budou zobrazovat geo-referencované v mapách (i 3D virtuálních), zpřístupňovat formou kešek „mysterek s letter boxem“ a samozřejmě postery, jak si řádný výzkum žádá. Během prezenční části  T-expedice ve Spáleném Poříčí  vyrazí sekce na dvou až třídenní výpravu přímo na Šumavu a do Novohradských hor hledat a dokumentovat zmizelé osady. Vede RNDr. Stanislav Zelenda Doprava: Na místo vyjedeme společně z Prahy vlakem s odjezdem ve 13.30 z hlavního nádraží. Čas a místo srazu: 25.8.2018 ve 13.00 v Praze na hlavním nádrazí u ČD centra (nejnižší podlaží) mezi výtahy. Od vlaku bude zajištěn odvoz. Další možnosti: Plzeň hlavní nádraží u vlaku s odjezdem v 15.08 směr Horažďovice nebo přímo ve Spáleném Poříčí v zámku (po 16.00). Návrat zpět: 2.9. 2018 doprava do Blovic Odjezd Blovice směr Plzeň 11:22 příjezd Plzeň hl.n. 11:53 odjezd Plzeň směr Praha 12:01 příjezd Praha hl.n. 13:31 Cena: Účastnický poplatek je 450,- Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování, strava, práce expertů a organizátorů, místní doprava během expedice. Projekt T-expedice finančně podporuje Talentcentrum NIDV. Poplatek uhraďte na účet 79530011/0100 s variabilním symbolem 8921 Po obdržení platby vám bude zaslána přihláška na tisk. Účastníci si budou hradit jízdné do Prahy (z Prahy do Spáleného Poříčí a ze Spáleného Poříčí budeme jízdné hradit) a zpět. Přihláška Uzávěrka přihlášek do 10.8.2018 Kontakty pro dotazy: Štěpán Peterka - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 722 967 630 Miroslav Litavský - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 529 028 Vojtěch Tutr - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 526 649