ZŠ si vybrala šablonu II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ. Může v roli druhého pedagoga působit asistent pedagoga, který je pedagogickým pracovníkem?    – zveřejněno dne 28. 12. 2016

Ano, asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, a proto může být zapojen do tandemové výuky.

Když škola požádá o výměnu šablony – ponechá stejnou šablonu, ale změní její zaměření z čtenářské na matematickou gramotnost – jedná se o podstatnou, nebo nepodstatnou změnu?   – zveřejněno dne 28. 12. 2016

Vzhledem k tomu, že přímo v systému IS KP14+ se vybírá varianta v dané šabloně, tak se bude jednat o změnu aktivity, a tedy i změnu podstatnou. Výše finančních prostředků (výše dotace) zůstane stejná, a proto se bude jednat o změnu podstatnou bez dopadu do právního aktu. Změna bude schválena a nebude vydáno Rozhodnutí o změně (tj. dodatek k Rozhodnutí, avšak slovo „dodatek“ se v terminologii OP VVV nepoužívá). Doporučujeme spolu se změnou zaslat také „aktualizovanou“ Kalkulačku indikátorů. 

Škola chce volit šablonu školní speciální pedagog na 24 měsíců na úvazek 0,5. Nicméně jí pak zbydou v projektu peníze tak, že by ráda na poslední čtyři měsíce zvýšila úvazek školního speciálního pedagoga na 1,0. Tzn. chce volit tuto šablonu 28x. Je to možné?   – zveřejněno dne 28. 12. 2016

Ano, je to možné a šablona bude zvolena 28x.

Kam se mají školy obrátit, pokud by chtěli získat svůj vyplněný dotazník z dotazníkového šetření, nikoliv pouze jeho vyhodnocení?  – zveřejněno dne 13. 12. 2016

Školy mohou s takovým požadavkem kontaktovat MŠMT prostřednictvím kontaktního e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Lze vybrat šablonu I/3.1 zvanou Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ pro přípravnou třídu? Kde jsou přípravné třídy řazeny – týkají se jich šablony pro MŠ, nebo ZŠ?  – zveřejněno dne 13. 12. 2016

Přípravné třídy nemohou být podpořeny z projektu šablon. Šablona není určena pro podporu dětí/žáků, ale pro podporu pedagogů formou vzdělávání DVPP v rozsahu 60 hodin. Je určena pro pedagogy mateřských škol s cílem, aby se tito pedagogové stali ve své MŠ logopedickými asistenty.

Dotaz týkající se bagatelní podpory. V příslušných dokumentech je uvedeno, že „pokud bude zvolena jediná šablona na DVPP v délce méně než 24 hodin, nebude naplněna bagatelní podpora a žádost o podporu bude vyřazena z dalšího hodnocení v kritériu P1“ a současně, že „do bagatelní podpory se u šablon DVPP započítává délka vzdělávání uvedená na příslušném dokladu u absolvovaného vzdělávání“. Co když např. MŠ vybere šablonu I/2.3 – DVPP v rozsahu 16 hodin a pracovník absolvuje seminář na dané téma s rozsahem 25 hodin – bude tato délka uvedena na příslušném osvědčení?  – zveřejněno dne 13. 12. 2016

V souladu s podmínkami výzvy je nutné koncipovat projekt tak, aby byla naplněna bagatelní podpora ve výši 24 hodin pro každého podpořeného pedagoga v rámci projektu. Z tohoto pak vychází hodnocení přijatelnosti, ve kterém při zvolení jediné šablony nebo kombinací šablon na DVPP, vzájemnou spolupráci, CLIL, tandemovou výuku apod. na méně než 24 hodin je žádost o podporu vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Pokud je během realizace aktivity absolvován kurz DVPP v časové dotaci vyšší, než je požadováno v šabloně, je uznán počet hodin kurzu dle certifikátu.

Dotaz k šabloně I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) – Je možné, aby hostitelskou školou byla ZŠ se stejným RED IZO?  – zveřejněno dne 13. 12. 2016

Ano, pedagog z MŠ může v rámci této šablony navštívit ZŠ se stejným RED IZO. Nebylo by však možné, aby pedagog z MŠ navštívil jinou budovu MŠ (jiné pracoviště) v rámci stejného RED IZO.

V popisu aktivity II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ se uvádí: „Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky a 10 hodinami přípravy na výuku a reflexe. Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga.“ Výstup aktivity: „Dva absolventi deseti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v délce dvě hodiny vzdělávání každého pedagoga.“ Může se každému z pedagogů, kteří se účastní této aktivity, započítat těchto 20 hodin do bagatelní podpory?  – zveřejněno dne 13. 12. 2016

Ano, v této šabloně započítáte každému pedagogovi 20 hodin do bagatelní podpory. Pokud by druhým pedagogem byla osoba, která není kmenovým zaměstnancem příjemce (pedagog jiné školy, student), pak se bagatelní podpora na tyto osoby nevztahuje. Zároveň je při přípravě projektu třeba počítat s tím, že v této šabloně zapojený pedagog dosahuje podpory 20 hodin, což není dostatečný počet pro splnění bagatelní podpory a pro pedagoga/pedagogy je potřeba využít i jinou šablonu zaměřenou na vzdělávání DVPP, tandemovou výuku, CLIL, nové metody, sdílení zkušeností. Pro lepší uchopení můžeme doporučit Příklady dobré praxe uveřejněné přímo u výzvy, ve kterých je bagatelní podpoře věnována strana 6-8, viz doporučené dokumenty zde.

Dotaz k šabloně I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize. Musí být supervizorem v rozsahu povinných 30 hodin vždy jedna stejná osoba? Nebo může být více supervizorů v rámci této jedné šablony?  – zveřejněno dne 28. 12. 2016

Škola může na tuto pozici zaměstnávat více osob, doloží smlouvy se supervizory v úhrnné výši 30 hodin práce supervizora. Zároveň doporučujeme pečlivě zvážit, zda do supervize zapojit více supervizorů, protože supervizor by měl standardně sledovat určitý vývoj v daném subjektu. 

MŠ má zájem o šablonu i/1.5 Chůva – personální podpora MŠ. Pracovnice dostane pracovní smlouvu s platovým zařazením podle Národní soustavy kvalifikací. Může jí ředitelka plat zvýšit o osobní ohodnocení, a v jaké maximální výši? Je nutné upravit vnitřní platový předpis?  – zveřejněno dne 13. 12. 2016

Uvedené je plně v kompetenci ředitele školy. Mělo by to být upraveno ve vnitřním platovém předpisu.

V šabloně II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem je stanoveno, že doučování musí probíhat jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě následujících měsíců. Jestliže škola zvolí šablonu dvakrát, je nutné, aby doučování probíhalo po dobu 10 po sobě následujících měsíců? Není např. možné, aby doučování probíhalo pět měsíců a další školní rok dalších pět měsíců? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Uvedený postup je možný. Stejně jako je možné zvolit dvě šablony a doučovat dvě různé skupiny, v nichž každé jsou minimálně tři žáci, paralelně nebo s časovým překryvem.

Je možné, aby v šabloně I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol byla hostitelskou školou ta, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Tento postup není možný, je nutné, aby šlo o školu, který je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

Dotaz k tématu osvědčení pro program hrazený ze šablon. Jednou z povinných položek na osvědčení je způsob zakončení programu. Jaké způsoby zakončení jsou relevantní? Postačí výrazy – absolvovala/absolvoval, nebo závěrečná zkouška/test, nebo obhajoba závěrečné práce? Lze předpokládat, že evaluační dotazník není způsob zakončení. Ve vztahu k tomuto je ovšem nutné si uvědomit, že v povinných položkách žádostí o akreditaci není uveden způsob zakončení. zveřejněno dne 24. 10. 2016

ŘO OP VVV připravuje aktualizaci Přílohy č. 3 výzvy, která tuto situaci ošetří a nebude nutné na osvědčení uvádět způsob zakončení ani jméno lektora.

Na osvědčení musí být uvedeno jméno lektora, lze předpokládat, že v souladu s akreditací. Pokud nastane situace, že v průběhu dlouhodobějšího programu lektor onemocní či nebude moci program z různých důvodů dokončit, nebo akreditovaný lektor nebude mít dostatek časového prostoru pro vykrytí poptávky v ČR, co se bude dít? Může být program nabízen zájemcům s jiným lektorem, než s tím, který je uveden v akreditaci? zveřejněno dne 24. 10. 2016

ŘO OP VVV připravuje aktualizaci Přílohy č. 3 výzvy, která tuto situaci ošetří a nebude nutné na osvědčení uvádět způsob zakončení ani jméno lektora.

U šablony II/2.13. Nové metody ve výuce na ZŠ je obsahem šablony spolupráce pedagoga experta se dvěma pedagogy začátečníky. Může být pedagog expert také asistent pedagoga, který absolvoval kurz k Hejného metodě? Bude mu stačit jeho kvalifikace, aby mohl dělat pedagoga experta? A může být jeden z pedagogů začátečníků jiný asistent pedagoga? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Pedagoga experta i pedagoga začátečníka určuje ředitel školy, je to plně v jeho kompetenci. Musí být splněna podmínka, že pedagog expert je pedagog, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce.

Musí základní škola opravdu podpořit alespoň polovina pedagogického sboru (dle doporučení), pokud zvolí šablonu Vzdělávání pedagogů – inkluze o rozsahu 8 hodin? Zásadním problémem by pro školy mohla být v takovém případě bagatelní podpora u každého podpořeného pedagoga. zveřejněno dne 24. 10. 2016

Šablonu II/2.8 je nutno zvolit minimálně 2x, jelikož se jedná o vzdělávání týmu (tým není jedna osoba) a je pouze doporučením, aby se jednalo alespoň o polovinu pedagogického sboru. Z toho vyplývá, že není podmínkou, aby se účastnila polovina učitelů.

Když je škola pod jedním REDIZO MŠ i ZŠ, ale o šablony bude žádat jen MŠ, jakou variantu zvolí v kalkulačce – jen MŠ nebo MŠ/ZŠ? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Škola zvolí variantu MŠ+ZŠ, ale pro část ZŠ nebude nic vpisovat.

Dotaz k šabloně I/3.3 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Je třeba ujasnit výklad. Je situace taková, že ředitelka si zjistí zájem rodičů o tato setkávání a utvoří z nich skupinu s konkrétními rodiči a každého setkání se musí zúčastnit minimálně osm rodičů z této skupiny? Stále se bude jednat o stejné rodiče? Kdyby například bylo ve skupině jen osm rodičů, tak se každý musí účastnit každého setkání? Nebo se žádná skupina nedefinuje a každého setkání se zúčastní pokaždé jiní rodiče (vždy minimálně osm), podle zájmu o dané téma? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Rodiče mohou být při každém setkání různí  – tj. dle toho, o jaké téma mají rodiče zájem, nebo koho MŠ s daným tématem osloví. Doplňujeme, že se jedná o zákonné zástupce dítěte/žáka, tj. ne nezbytně nutně rodiče.

Lze šablony, kde je podmínka, že aktivity musí probíhat v pěti po sobě jdoucích vyučovacích měsících, realizovat tak, že tato realizace proběhne v květnu, červnu a následně v období září až listopad? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Ano, pravidla výzvy toto umožňují, nicméně doporučujeme velmi zvážit tento postup s ohledem na organizaci školního roku, stanovení rozvrhů, účast určených žáků apod.

Dle základních informací a instrukcí k šablonám MŠ je třeba se ujistit, zda z pohledu MŠMT jedna škola splňuje podmínku organizace nehospodářského charakteru a jestli tedy lze prostřednictvím šablon žádat. Jde o soukromou mateřskou školu (forma společnosti s.r.o.), avšak zapsanou v rejstříku škol a pobírající 100% dotaci, tudíž se zavazuje k využívání veškerých zisků na vzdělávání. Škola tímto způsobem funguje už pět let. Může žádat o dotaci v šablonách? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení je oprávněným žadatelem ve výzvě na šablony, nicméně u soukromých škol je nutné vyplnit přílohu žádosti o podporu – Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory. Návod, jak při vyplňování postupovat, je v Příkladech dobré praxe zde: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/ Priklady_dobre_praxe.pdf, kapitola 2. 1. 10, str. 12 a dále.

Může žádat škola ve výzvě na šablony ZŠ při FDN, i když se počty  žáků mění měsíc po měsíci. Celoročně v součtu může mít škola  až 8000 žáků, kteří "prošli" školou. V zahajovacím výkazu uváděla letos 190 žáků. Škola se nezúčastnila dotazníkového šetření v roce 2015, neboť o něm nedostala informaci. Bude moci dotazníkové šetření vyplnit v roce 2016 ke konci roku, kdy má být dotazník zveřejněn? zveřejněno dne 24. 10. 2016

Tyto školy jsou oprávněným žadatelem ve výzvě. K problematice dotazníkového šetření doporučujeme obrátit se na ŘO OP VVV, konkrétně na kontaktní osobu, která je uvedena ve výzvě na šablony.

Lze ze šablon hradit zastupování pedagoga, který se např. v rámci šablony na DVPP účastní školení? zveřejněno dne 17. 10. 2016

Ano, z finančních prostředků OP VVV (výzvy 22 a 23) lze hradit zastupování pedagogů. Nelze však hradit suplování, které je hrazeno na základě současné legislativy, protože by tak docházelo k dvojímu financování. Zastupujícímu kolegovi lze dát odměnu za zastupování – při naceňování šablon byl použit termín "mzdový příspěvek". 

Lze ze šablon hradit Studium k výkonu specializovaných činností dle §9, odst. c) vyhlášky č.317/2005 Sb. – 250hodinové studium prevence sociálně patologických jevů? Studium okrajově souvisí s inkluzí. zveřejněno dne 17. 10. 2016

Pokud si škola zvolí šablonu II/2.7 – vzdělávání zaměřené na inkluzi v rozsahu 80 hodin, je akceptovatelné si zvolit studium k výkonu specializovaných činností – studium prevence sociálně patologických jevů. V souladu s metodickým výkladem šablony je potřeba, aby kurz obsahoval část věnovanou práci s heterogenní skupinou žáků, především se SVP.

ZŠ připravuje podání šablon. Dohoda se zřizovatelem na tom, že by od něj dostala účelovou půjčku na financování mzdových nákladů na překlenovací období (od podání žádosti do doby schválení projektu a poskytnutí zálohy na realizaci z dotačních zdrojů), se neuskutečnila. Je možné, aby byly sjednány pracovní smlouvy v době, než přijdou peníze z programu a za zaměstnance by se odvádělo pouze sociální a zdravotní pojištění a vlastní mzda by se vyplatila až v době, kdy obdrží částečnou platbu na realizaci projektu z programu? Jaký je názor na tuto záležitost? Nejednalo by se o nezpůsobilý výdaj, jestliže mzda by se vyplatila v pozdějším termínu, než je termín pro placení mezd, tedy se zpožděním? zveřejněno dne 17. 10. 2016

Pravidla OP VVV ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I. nespecifikují oblast pracovně-právních vztahů nad rámec současné legislativy a MŠMT jako poskytovatel dotace nekontroluje účetnictví spojené s realizací projektu. Jakmile jsou doloženy výstupy projektu a jsou ze strany MŠMT schváleny, potom jsou náklady na příslušnou šablonu považovány za efektivně a hospodárně vynaložené. Z tohoto postupu je zřejmé, že poskytovatel dotace neoznačuje v projektech zjednodušeného vykazování jednotlivé výdaje jako způsobilé či nezpůsobilé. Tento dotaz doporučujeme konzultovat s inspektorátem práce. 

Lze z financí na pomůcky z projektu zakoupit libovolné pomůcky i popř. tiskárnu, flash disk pro vyučující, nebo musejí pomůcky souviset s vybranou šablonou? zveřejněno dne 17. 10. 2016

Pomůcky musejí souviset s činností podpořené osoby nebo realizovanými aktivitami. Ředitelé školy musejí být schopni vysvětlit kontrolním orgánům souvislost mezi provedenými nákupy a realizací projektu. Na nákup tiskárny by měl být proveden průzkum trhu, pokud bude škola nakupovat IT techniku ve větším množství (i z peněz od zřizovatele v jednom účetním období, je třeba sečíst tato související plnění a popř. dle pravidel OP VVV vypsat veřejnou zakázku). Pozor na interní předpisy zřizovatele, které mnohdy limity pro realizaci veřejných zakázek nastavují nižší, než jsou limity OP VVV! V tomto případě je totiž třeba řídit se přísnějšími limity zřizovatele.

Platí u šablony I/3.3 „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ“ povinnost splnit bagatelní podporu? zveřejněno dne 17. 10. 2016

U této šablony se bagatelní podpora u zúčastněných rodičů nesleduje a nepočítá.

Jaký je vztah mezi výpočtem výše finančních prostředků, o které škola může požádat a minimální alokací na projekt, kterou stanovuje výzva? Dotaz je směřován na případy, kdy pod jedním REDIZO je MŠ i ZŠ. zveřejněno dne 17. 10. 2016

Kalkulačka počítá maximální alokaci na projekt, při tomto výpočtu se na MŠ a ZŠ pod jedním REDIZO počítá 2x 200 000 Kč. Minimální výše finančních prostředků na projekt, o kterou mohou školy žádat, je však 200 000,- Kč. Pozor tedy na rozdíl ve výpočtu maximální možné výše finanční částky na projekt, kde základem je vždy 400 000,- Kč pro takový typ subjektu a minimální výší žádosti o dotaci, o kterou může škola žádat (a to i v případě dvou typů škol pod jedním REDIZO), která je 200 000,- Kč.

Mateřské škole vyšlo jako nejslabší místo "Polytechnické vzdělávání". Vybrali si doporučenou šablonu I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Mohli by v rámci těchto setkání, která by byla zaměřená na polytechnickou výchovu a účastnili by se jich děti a rodiče, platit i učitelku ze své MŠ? Má vzdělání na ČVUT (Ing. arch). V šabloně se píše pouze o účasti externího pracovníka. zveřejněno dne 17. 10. 2016

Pedagogovi dané školy je možné zaplatit podíl na přípravě a vedení takovýchto setkání, nicméně povinností je účast externího odborníka – tedy také někoho, kdo není zaměstnancem dané školy.

Šablona I/2.5 "Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize" – je možné započítat podpořené pedagogy do bagatelní podpory? zveřejněno dne 17. 10. 2016

Výstupem aktivity je 30 hodin práce supervizora v MŠ a indikátorem výstupu Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům, takže se v této šabloně nezapočítávají podpoření pedagogové a nepočítá se ani bagatelní podpora.

Škola si chce vzít personální šablonu speciálního pedagoga na dva školní roky. Musí být pracovní smlouva uzavřena na celé období (tj. na 24 měsíců), nebo ji lze přerušit v období prázdnin (červenec – srpen)? Jedná se o pracovníka školy, který by s přerušením smlouvy souhlasil. - zveřejněno dne 19. 9. 2016

Podmínkou realizace šablony je, že aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců. Dobu pracovní činnosti uvedené pozice tedy nemůžete řešit uvedeným způsobem.

Jak bude škola pracovat s "kartou účastníka", kdo bude data zadávat do informačního systému? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Za jednotlivé karty a jejich vyplnění odpovídají jednotlivé školy.

Jaký je účel datové schránky – viz Pravidla s. 33 a 47? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Datové schránky se budou používat především na dokumenty, které nelze zaslat formou depeše. Jedná se tedy především o právní akty, oficiální dokumenty apod.

Kdo zajistí animační aktivity pro školy na území měst nad 25 tisíc obyvatel, tedy například Plzně? zveřejněno dne 19. 9. 2016

ŘO OP VVV plánuje realizovat semináře k šablonám na podzim 2016 v územích, která nejsou pokryta animační činností MAS. Informace budou školám ze strany ŘO OP VVV včas poskytnuty.

Platí i pro školy maximální limit úvazku na 1,2 u příjemce dotace? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Maximální úvazek není u této výzvy omezen. Je pouze nutno řídit se platnou legislativou.

Lze dítě, žáka nadaného a mimořádně nadaného identifikovat jako dítě, žáka ohroženého školním neúspěchem? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Identifikaci žáka ohroženého školním neúspěchem si určuje škola sama dle jejích vnitřních postupů.

Jsou dva absolventi u šablon na "sdílení zkušeností pedagogů z různých škol" pracovníky "projektové školy", nebo hostitelské, nebo může jít o kombinaci? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Může se jednat o kombinaci, nelze však počítat pedagoga z hostitelské školy/studenta z VŠ do bagatelní podpory. Do bagatelní podpory budou započítáváni jen zaměstnanci z "projektové školy".

Vydá MŠMT stanovisko k uzavírání dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti pro ředitele školy na činnost v rámci šablonového projektu? zveřejněno dne 19. 9. 2016

MŠMT zveřejnilo výklad k této otázce, je k dispozici zde.

Musí de facto každý účastník projektu splňovat bagatelní podporu? V případě že ano, kde je tato povinnost stanovena? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity každé podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. To znamená, že pokud bude konkrétní osoba vzdělávána v rámci šablony, kde časová dotace nedosahuje hranice bagatelní podpory, měla by tato konkrétní osoba být vzdělána ještě v rámci další šablony. Vše je uvedeno v příloze č. 3 na stranách 13 a 14.

Patří do šablony II/2.4 "čisté" jazykové kurzy? Případně čistě konverzační kurzy? V Přehledu šablon se na s. 77 totiž hovoří o tom, že vzdělávání bude zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod. Můžeme tedy školám potvrdit, že šablonu mohou využít i na účast učitelů na běžných jazykových kurzech (samozřejmě akreditovaných v rámci DVPP). zveřejněno dne 19. 9. 2016

Musí se jednat o akreditovaný program v rámci systému DVPP. V rámci DVPP je možné si vzít akreditovaný jazykový kurz, který bude zaměřen třeba jen na výuku jazyka.

Je správný předpoklad, že ředitel školy určuje, kdo je pedagog expert a pedagog začátečník? Lze za pedagoga začátečníka tedy pokládat i zkušeného učitele, který ale dotčenou metodu dosud nepoužíval? Viz šablona II/2.13? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano, takového pedagoga lze za začátečníka považovat. Pedagog expert musí být expertem v té dané oblasti.

V kterém tématu musí být pedagog expert odborníkem? Viz šablona II/2.13. V šabloně jsou požadovány "ucelené přístupy" jako např. Hejného metoda, nebo RWCT. Může se tedy jednat např. i o pedagoga, který má zkušenost s rozvíjením čtenářských kompetencí ve výuce, bez ohledu to, že se nejedná o obecně uznávanou metodu popsanou odborníky? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Je nutné dodržet podmínky šablony, jedná-li se o metodu, kterou budou podpořeny takové formy a metody práce pedagoga, které představují ucelené přístupy (např. Hejného metoda, Čtením a psaním ke kritickému myšlení a další) nebo které je možné navázat na konkrétní položky z dotazníkového šetření MAP (čtenářská gramotnost, mediální gramotnost, inkluze) nebo položky z Metodik pro hodnocení rozvoje gramotností (připravených ČŠI). Je to možné.

Dotaz k pozici školní asistent. Lze přijmout od 1. 9. 2016 a z peněz EU hradit člověka, který toto studium zahájil, ale kvalifikaci získá až v červnu 2017? Lze mu z prostředků této šablony hradit kvalifikační kurz – studium pro asistenty pedagoga? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Na všechny šablony personální podpory je možné přijmout pouze člověka s již dosaženým požadovaným vzděláním. Nelze, aby takový člověk vykonával práci pro projekt v době, kdy nemá požadovanou kvalifikaci. Výdaje, které budou vynaloženy na tuto šablonu, jsou v kompetenci ředitele školy.

Pokud se týká výkonu pozice školního asistenta, je dostačující kvalifikace sociálního asistenta? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Požadovaná kvalifikace na školního asistenta je definována v Příloze č. 3 výzvy a souvisí s náplní práce, kterou bude daná osoba vykonávat.

Pokud si škola vybere šablonu školního asistenta a šablonu Doučování žáků ZŠ – lze zaměstnat jednu a tutéž osobu na 0,5 – školní asistent a na DPP na doučování? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano, jednu osobu je možné v projektu zaměstnat na více pozic.

Škola je zapojena v projektu sdílení zkušeností a v rámci tohoto projektu má naplánovanou návštěvu v jedné škole s předem daným obsahem. Může si tuto aktivitu vybrat i u šablon, když bude obsahově odlišná a návštěva se uskuteční na úplně jiné škole? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano, škola si může tuto aktivitu zvolit, i pokud bude odlišná od aktivity realizované v jiném projektu.


V šabloně I/1.5. Chůva – personální podpora MŠ je napsáno, že pracovnice ucházející se o tuto pozici musí splňovat minimální požadavky na vzdělání a odbornost dle Národní soustavy kvalifikace (NSK) nebo se uzná vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče. Při dokladování výstupů se předkládá doklad o dosaženém vzdělání nebo doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu pro pozici chůva dle NSK. Kurz podle NSK je zakončen zkouškou u autorizované osoby nebo instituce. Lze uvedené chápat tak, že pokud má osoba vzdělání pedagogické, zdravotnické nebo vzdělání v oblasti sociální péče, předkládá pouze doklad o ukončení tohoto vzdělání. Žádný další doklad nepotřebuje a žádnou zkoušku u autorizované instituce tedy vykonat již nemusí? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano, pokud osoba na pozici chůvy splňuje požadavek na vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče, popř. i jiné vzdělání, které ovšem musí korespondovat s požadavky stanovenými v NSK, nemusí absolvovat rekvalifikační kurz a zkoušku u autorizované osoby.

Může dělat chůvu absolventka vysokoškolského magisterského vzdělání v oblasti farmacie, která kurz na chůvu nemá? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Vzdělání v oblasti farmacie je pro pozici chůva dostatečné.

Může škola využít šablonu "školní asistent" a stanovit asistentovi takovou náplň práce, pro kterou není potřeba souhlas zákonného zástupce žáka ohroženého školním neúspěchem? Například v situaci, kdy škola má mezi třemi identifikovanými žáky ohroženými školním neúspěchem jednoho takového, u něhož jakékoliv působení školního asistenta v rodině není možné. Může toto nějak ovlivnit zařazení žáka mezi minimální počet, který je zapotřebí pro zvolení šablony? zveřejněno dne 19. 9. 2016

K identifikaci žáka ohroženého školním neúspěchem škola nepotřebuje souhlas rodičů. Školní asistent může vykonávat činnosti, které nezahrnují působení přímo v rodině (viz Příloha č. 3 výzvy). Náplň práce určuje ředitel školy, tj. u zbývajících dvou dětí se například může věnovat podpoře přímo v rodině a u tohoto konkrétního žáka rozvíjet motivaci ke vzdělávání. Nebo také může pomáhat pedagogickému pracovníkovi.

Jakým způsobem by měla být placena tandemová výuka. Jak nastavit DPP, když učitelé učí ve své pracovní době, kdy je "učení" jejich běžnou náplní práce? Toto se týká i např. šablony CLIL ve výuce na ZŠ, v podstatě i např. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, je jasné, jak zaplatit pedagoga z jiné školy, ale lze zaplatit i vlastního pedagoga, který ve své pracovní době jinde učí? zveřejněno dne 19. 9. 2016

MŠMT nestanovuje způsob, jakým může škola odměnit své zaměstnance za práci v projektu. Je nutno dodržovat platnou legislativu. Existují různé formy odměňování, např. částečný úvazek pro práci v projektu, dohody konané mimo pracovní poměr či odměna. Doporučujeme ředitelům škol konzultovat se svým ekonomem.

Může být aktivita Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ realizována i mimo prostory školy? Například v případě, že jiné zařízení (domov pro seniory) má výborně vybavenou místnost deskovými hrami, a škola by ji chtěla využít? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Aktivitu lze realizovat i mimo prostory školy, avšak v takovém případě není samozřejmě možné nakupovat vybavení do prostor, které škole nepatří.

Jak dlouho musí škola archivovat všechny dokumenty z OP VVV (čestná prohlášení, plány aktivit atp.)? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Povinnost uchovávat dokumenty z OP VVV je nastavena do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanoví pro některé dokumenty delší lhůtu. Informace ohledně uchovávání dokumentů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitola 7.4. (str. 63 - 64).

Lze uznat žáka s diabetes jako žáka s potřebou podpůrných opatření 1. stupně podpory? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano. Příjemce se v takovýchto případech řídí Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. Vyhláškou č. 73/2015 Sb.

V kalkulačce indikátorů nejsou editovatelné Výsledky (číslo 52510) a Milník (číslo 60000). Bohužel vypočtené součty neodpovídají realitě, tj. kalkulačka nepozná, zda se jedná o fyzicky jednu osobu. zveřejněno dne 19. 9. 2016

Školy musí samy vypočítat Výsledek (číslo 52510) a Milník (číslo 60000) a správné součty uvedou v projektové žádosti v záložce Indikátory. Kalkulačku není možné editovat.

Je možné hradit z šablon studium pro asistenty pedagoga, které ho opravňuje k výkonu této činnosti? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Není to možné, není vypsána speciální šablona pro vzdělávání asistentů pedagoga jako např. pro logopedické asistenty (šablona I/3.1)

Musí škola k projektové žádosti přiložit tzv. povinně volitelnou přílohu? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano, škola přikládá povinně volitelnou přílohu Čestné prohlášení (likvidace, exekuce atd.) Pokud se jedná o soukromou školu, přikládá navíc čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory. Pokud projektovou žádost nepodepisuje statutární zástupce, je nutné doložit plnou moc, která obsahuje veškeré právní náležitosti. Pokud se jedná o MŠ a ZŠ jako jeden subjekt, je nutné doložit dva dotazníky, jeden za MŠ a druhý za ZŠ.

Může ředitel sám se sebou uzavřít dohodu na řízení projektu? Existují nejednoznačné výklady v této otázce. zveřejněno dne 19. 9. 2016

MŠMT zveřejnilo výklad k této otázce, je k dispozici zde.

V šabloně Čtenářský klub je specifikováno, že jedno setkání trvá 90 minut + příprava a reflexe 2,5 hodiny / 1 týden. Kolik hodin lze vykázat vedoucímu klubu za týden? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Za jeden týden je možné vykázat 4 hodiny (90 minut + 2,5 hodiny).

Lze zaměstnat školního speciálního pedagoga na úvazek 0,5 (hrazeno z projektových peněz) a na další smlouvu ho zaměstnat na úvazek 0,25 (tato částka by se z projektových peněz nehradila)? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Školního speciálního pedagoga je možné zaměstnat i z vlastních zdrojů, ale náplň činnosti musí být natolik odlišná, aby bylo jasně prokazatelné, že se nejedná o dvojí financování.

U šablony Chůva je specifikováno, že děti mohou dosáhnout věku tří let až ve druhém pololetí školního roku. Od kterého data je pololetí bráno? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Druhé pololetí je bráno dle školního roku, tj. může dosáhnout tří let od 1. února.

Je maximální povolený úvazek u jedné osoby 1,2? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Maximální úvazek není u této výzvy omezen. Je pouze nutno řídit se platnou legislativou.

Lze zaměstnat z projektových peněz jednu osobu školního asistenta na úvazek 0,5 na MŠ a na úvazek 0,5 na ZŠ, pokud se jedná o jedno zařízení MŠ a ZŠ s jedním IČO. zveřejněno dne 19. 9. 2016

Ano, lze.

MŠ si chce vzít šablonu "Chůva". Provoz MŠ je deset měsíců a dva letní měsíce má MŠ zavřeno. Jak má MŠ splnit požadavek na zaměstnání chůvy na dvanáct měsíců? zveřejněno dne 19. 9. 2016

V Přehledu šablon takový požadavek na působení chůvy ve 12 po sobě jdoucích měsících není. Lze tedy zaměstnat na deset měsíců.

II/2.12 CLIL. Dokládá pedagog-lektor své vzdělání nebo připravenost ke školení kolegů? Dokládá, uchovává své materiály ke školení? Pedagog-nejazykář znamená, že to mohou být pouze učitelé 2. stupně, kteří nejsou aprobovaní jazykáři. Jak je to u učitelů 1. stupně? II/2.13 Nové metody – čtenářská gramotnost. Dokládá pedagog-expert své vzdělání nebo připravenost ke školení kolegů? Dokládá, uchovává své materiály ke školení? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Pedagog-lektor nic takového nedokládá, šablona nic takového nepožaduje. Materiály ke školení – šablona nepožaduje jejich ukládání, nicméně doporučujeme tyto materiály uchovávat ať už jako podklad pro případné rozhovory při kontrolách na místě, nebo jako součást portfolia daného pedagoga. V šabloně je doslova uvedeno: "Pedagog, který vyučuje cizí jazyk (dále jen "pedagog-lektor"), povede své dva kolegy-pedagogy, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk (dále jen "pedagog-nejazykář"); toto omezení neplatí pro pedagogy 1. stupně. Zde je logické, že za pedagoga-nejazykáře je možné považovat jakéhokoliv pedagoga 1. stupně, pokud nevyučuje pouze cizí jazyk (metodu CLIL uplatní v jakémkoliv předmětu, který vyučuje)."

Dotaz ke čtenářské dílně – bude nutné připravit jakýsi den otevřených dveří jako jedna z podmínek splnění šablony? zveřejněno dne 19. 9. 2016

V Přehledu šablon v rámci avíza výzvy na šablony tato aktivita byla, nicméně ve finální verzi výzvy a Přehledu šablon již absentuje, stejně jako návštěva významné osobnosti, takže ne, není podmínkou šablony.

V personální podpoře pro MŠ – Chůva, kdy se jedná o nepedagogického pracovníka, není nikde specifikováno ani naznačeno zařazení daného pracovníka do platové třídy. Má si platovou třídu pro Chůvu zvolit sama paní ředitelka? Možností je několik. zveřejněno dne 19. 9. 2016

Je plně v kompetenci ředitele školy. Doporučujeme ověřit si v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), zde: https://www.ispv.cz/

Příručka příklady dobré praxe je nezávazný dokument, školy by ale chtěly závazné vyjádření k maximální výši pracovního úvazku, i když to ošetřuje str. 18 pod čarou. Platí tedy, že školy mohou zaměstnat pracovníka na více než 1,2 úvazku? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Maximální úvazek není u této výzvy omezen. Je pouze nutno řídit se platnou legislativou.

Může chůva zůstat s dětmi sama nebo musí pracovat vždy pouze pod dohledem pedagoga. Jak to má se odpovědností za děti? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Chůva pouze pomáhá pedagogickému pracovníkovi, tj. za děti odpovídá pedagogický pracovník a jeho přítomnost je nutná.

Bude konkrétní účelový znak pro vedení účetnictví škol pro šablony? Kde ho lze najít? zveřejněno dne 19. 9. 2016

Účelové znaky pro celou PO3 v OP VVV jsou následující:

Účelové znaky PO3

OP VVV PO3 NEINVESTICE 33063- účelový znak tedy i pro projekty šablon

OP VVV PO3 INVESTICE 33982