Blýskání na časy

aneb sonda do života dětí ohrožených sociálním vyloučením

Svatava Šimková, Jiří Zajíc, Miroslav Žák

Výzkum probíhal na základě sběru dat pomocí strukturovaných řízených rozhovorů. K odborné spolupráci byli přizváni pracovníci České asociace streetwork, kteří pomohli identifikovat děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Sběr dat probíhal v měsících červnu až září roku 2009 v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM). Jejich pracovníci na základě písemných instrukcí stanovených výzkumným týmem projektu Klíče pro život realizovali osobní rozhovory s uživateli svých služeb ve věku 6 – 20 let v Praze, Plzeňském, Ústeckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysočina. Soubor čítal celkem 363 respondentů, přičemž 58 % bylo chlapců, dětí ve věku 6 – 10 let bylo 14 %. Na některé citlivé otázky respondenti odmítli odpovídat, proto v grafech nemusí být vždy zahrnuti všichni dotazovaní. Doplňující technikou sběru dat byly tři skupinové rozhovory, jichž se zúčastnilo 27 dětí a mladých lidí ve věku 9 – 19 let. Z těchto rozhovorů pocházejí citáty v publikaci.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení