Strategické řízení a plánování ve školách

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
 
Termín konání:
11.10.,14.12. a 15. 12. 2017,17.1.,15.2.,12.4.,19.4. 2018 - 9.00 - 15.30; 17.5. 2018 - 8.00 - 14.30 
Místo konání:
NIDV Zlín, Potoky 267 
Lektor:
Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., Mgr. Bc. Eva Dvořáková (Blažková) 
Doporučeno:
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť škol 
Počet hodin:
48 
Cena:
Garant:
Ing. Bc. Radka Krčková - krckova@nidv.cz, tel.: 577 222 603, mobil: 770 106 770
Číslo programu:
E38-11-23-172 
Číslo akreditace:
 

Anotace:

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.1. seminář (11. 10. 2017): Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - Mgr. Jana Hartmanová

- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe.

2. seminář (14. 12. 2017): Hodnocení práce pedagogů – Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků.

3. seminář (15. 12. 2017): Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů -  Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy.4. seminář (17. 1. 2018): Metody analýzy potřeb školy – Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy.

5. seminář (15. 2. 2018): Vedení a řízení změny - Mgr. Eva Dvořáková

- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny.

6. seminář (12. 4. 2018): Tvorba strategického plánu rozvoje školy - Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy.

7. seminář (19. 4. 2018): Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách - Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání.

8. seminář (17. 5. 2018): Evaluace pokroku školy -  Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů. 


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: