Strategické řízení a plánování ve školách (STŘEDY)

Podtitul:
(STŘEDY) 
Termín konání:
říjen 2020 - květen 2021, 9.00 - 15.00 
Místo konání:
NIDV Jihlava, Zborovská 3 
Lektor:
Mgr. Petr Baueršíma, Bc. Ivana Herknerová, Mgr. Jana Suchá, Mgr. Hana Rousková, Mgr. Jana Hartmanová 
Doporučeno:
ředitelům škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení 
Počet hodin:
48 
Cena:
Garant:
Bc. Soňa Baueršímová, DiS. - bauersimova@nidv.cz, tel.: 567 571 814, mobil: 770 106 768
Číslo programu:
E38-11-24-202-01 
Číslo akreditace:
 

Anotace:

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si komplexní přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.1. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - Mgr. Petr Baueršíma - říjen 2020

- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe

2. seminář: Vedení a řízení změny - Mgr. Hana Rousková - listopad 2020

- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny3. seminář: Metody analýzy potřeb školy - Mgr. Jana Hartmanová - prosinec 2020

- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy4. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy - Mgr. Jana Hartmanová - leden 2021

- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

5. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách - Mgr. Jana Hartmanová - únor 2021

- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání6. seminář: Hodnocení práce pedagogů - Bc. Ivana Herknerová - březen 2021

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

7. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů - Mgr. Jana Suchá - duben 2021

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

8. seminář: Evaluace pokroku školy - Mgr. Jana Hartmanová - květen 2021

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů 


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: